Trụ sở quận 8

Trụ sở khối MTTQ và các đoàn thể quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

 Vị trí: số 04, đường 1011, phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0909 313 888